Frivilliga Flygkåren


Umeå Flygklubb upplåter sina flygplan och piloter för uppdragsflyg i FFK Frivilliga Flygkåren. Detta kan tex vara uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten, även  olika Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen och Sjöräddningen kan anlita oss via FFK. När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden, piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser.  Vid våra uppdrag för Frivilliga Flygkåren kan vi underlätta för uppdragsgivarna  genom att via FFK:s bildöverföringssystem leverera GEO-taggade lägesbilder/foton i nästan realtid, detta kallas för  TBOS, Ta Bild Och Sänd.

De uppdrag Umeå Flygklubb utför inom FFK är mestadels för flyggrupperna FIG och HV.

I flyggruppen FIG – Flyginsatsgruppen utför vi uppdrag till stöd för det civila samhället. Det kan till exempel vara kraftledningsinspektion, trafikövervakning, fotouppdrag eller eftersök av försvunna personer. Från luften är det lätt att skapa sig en bild av komplexa situationer och att leda och samordna insatser. Samordning kan ske via RAKEL, flygradio och FFK:s eget system för att leverera GEO-taggade bilder i nära realtid, TBOS, Ta Bild Och Sänd. Vid våra FIG-uppdrag kan även medlemmar i FFK:s Young Pilots, unga flygintresserade mellan 14 och 25 år delta, först på övningar och  efter att ha utbildat sig till spanare och på TBOS kan de delta i skarpa uppdrag som spanare.

Flyggruppen HV – Hemvärnsflyg skapades 1993 på uppdrag från Försvarsmakten. Piloterna ingår i hemvärnet och klassificeras som stridande personal. De kallas regelbundet till övningar där olika typer av uppdragsflyg varvas med marktjänst. Umeå Flygklubb flyger uppdrag för FFK  i hela Västerbotten och med de stora landytor det innebär som skall kunna övervakas, innebär det ett nära nog oöverstigligt  problem för oss nu att kunna utföra uppdragen genom att tankanläggningarna för flygbensin på flygplatserna i inlandet tagits bort. Möjlighet att tanka våra plan med flygbensin finns nu bara i Umeå och Skellefteå, detta begränsar starkt vår möjlighet att kunna utföra dessa viktiga samhällsinsatser framgent, dessutom gäller detta naturligtvis även för brandflyget.